ﮐﺮم ﻫﯿﺪرا درما اکسی

ﮐﺮم ﻫﯿﺪرا درما اکسی ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﺳﺮﯾﻊ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. دو ﻣﺎده ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮم، ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ رﻃﻮﺑﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻮﺳﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺮم، اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﭘﻮﺳﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوکﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﻫﯿﺪرا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼژن را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺨﺼﻮص در ﭘﻮﺳﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺮ ﺷﺪن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﮐﺮم ﻫﯿﺪرا را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ در ﻫﺮ ﺳﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺮم ﻫﯿﺪرا اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﻫﯿﺪرا را ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ، ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﺷﺐ و روز درما اکسی، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف: ﮐﺮم ﻫﯿﺪرا درما اکسی ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ، ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮم روز ﯾﺎ ﺷﺐ درما اکسی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺮم ﻫﯿﺪرا را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﯾﻦ ﮐﺮم ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﮐﻮا. ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. ﻣﺘﯿﻞ ﮔﻠﻮﺳﺖ 20. ﭘﻠﯽ ﺳﻮرﺑﺎت 20. ﮐﺎرﺑﻮﻣﺮ ﭘﻠﯽ آﮐﺮﯾﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ. ﻓﻨﻮﮐﺴﯽ اﺗﺎﻧﻮل. ﭘﯽایﺟﯽ-20 ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ ﻟﻮرت. ﺳﺪﯾﻢ اﺳﮑﻮرﺑﯿﻞ ﻓﺴﻔﺎت. ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ. اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﺰﺷﺪه. ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﺎت ﺳﺪﯾﻢ. اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻦ. ﻋﺼﺎره ﭘﯿﭻ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ. ﻋﺼﺎره ﭘﯿﭻ اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ ژاﭘﻨﯽ ﻟﯿﻨﮑﺮا ﺟﺎﭘﻨﯿﮑﺎ. اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ. ﺗﻮﮐﻮﻓﺮول. رﺗﯿﻨﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﺘﺎت. اﺳﯿﺪ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﯿﮏ. ﮐﺎﭘﺮﯾﻠﯿﮏ/ﮐﺎﭘﺮﯾﮏ ﺗﺮیﮔﻠﯿﺴﺮﯾﺪ. دی اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﺳﯿﺮﯾﻨﺠﯿﻠﯿﺪن


 

جهت مشاوره یا تعیین نوبت درما اکسی در محدوده زعفرانیه با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

ﮐﺮم ﻫﯿﺪرا درما اکسی