ﻻﯾﻪﺑﺮدار درما اکسی

ﻻﯾﻪﺑﺮدار درما اکسی ﻻﯾﻪﺑﺮداری ﻣﻼﯾﻢ و ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪﺷﯿﻮهای ﻣﻮﺛﺮ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﺮده ﭘﻮﺳﺖ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻣﯽ دارد و ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﺮم و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد اﯾﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ وﯾﮋه از آرد هسته زردآﻟﻮ، آرد داﻧه ﮐﺮﭼﮏ و ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎدام ﭘﻮدرﺷﺪه، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻏﻦ آﮐﺎدو، روﻏﻦ ﮔﺮدو، روﻏﻦ ﻫﻮﯾﺞ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ای و اف اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦﻫﺎ ﻻﯾﻪﺑﺮدار ﺧﻮب و ﻣﻼﯾﻤﯽ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ را ﭘﺎک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﺬیه آن ﻣﯽﺷﻮد و دوﺑﺎره ﺳﺮزﻧﺪهاش ﻣﯽﺳﺎزد. ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد داﻧﻪﻫﺎی زردآﻟﻮ، ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺮاﺷﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽدارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، داﻧﻪﻫﺎی زردآﻟﻮ، ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ راﯾﺞ، آﺳﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﺪ. روﻏﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺰ راﯾﺤﻪای ﻣﻄﺒﻮع، ﻣﻼﯾﻢ و ﺧﻮش ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ
ﻃﺮیقه ﻣﺼﺮف : ﭘﻮﺳﺖ را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ و ﺑﻪاﻧﺪازه ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎیﺧﻮری از ﻻﯾﻪﺑﺮدار ﺑﺮدارﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای ﭘﺎکﺳﺎزی ﺻﻮرت، ﮔﺮدن و ﻧﺎﺣﯿه ﺑﺎﻻی ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ. ﻻﯾﻪﺑﺮدار را ﺑﻪروی ﻧﺎﯾﺤه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﻪﻣﺪت 2 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪآراﻣﯽ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ. ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از درﻣﺎن، ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر، اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮم ﻫﯿﺪرای درما اکسی و ﺳﺮم ﻓﺸﺮده اﺳﺖ. اﺳﮑﺮاب ﻻﯾﻪﺑﺮدار درما اکسی ﺑﺎ اﻧﻮاع ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت: آﮔﻮا، ﺳﺘﺮﯾﻞ اﻟﮑﻞ، ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ، روﻏﻦ هسته ﺗﺮﻧﯿﻔﻮﻟﯿﺎ ﻣﺎﮐﺎداﻣﯿﺎ، ﭘﻮدر ﺑﺎدام، ﭘﻮدر داﻧه ﮔﻞ ﻧﺴﺘﺮن، روﻏﻦ آووﮐﺎدو، ﭘﻮدر هسته زردآﻟﻮ، روﻏﻦ داﻧه درﺧﺖ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ، روﻏﻦ داﻧه آﻓﺘﺎبﮔﺮدان، ﺑﺮگ آﻟﻮﺋﻪورا، ﻋﺼﺎره رﯾﺸه ﻫﻮﯾﺞ وﺣﺸﯽ، روﻏﻦ داﻧه ﻫﻮﯾﺞ وﺣﺸﯽ، آﺳﮑﻮرﺑﯿﻞ ﭘﺎﻟﻤﯿﻨﺎت، ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ ﮐﺎﻣﻠﯿﺎ ﺳﯿﻨﻨﺴﯿﺲ، ﮔﻠﯿﺴﺮﯾﻞ ﻟﯿﻨﻮﻟﺌﺎت، ﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ اﯾﺰوﻣﺮات، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ای اﺳﺘﺎت، ﺑﺘﺎﮐﺎروﺗﻦ، روﻏﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﻮه داراﺑﯽ، ﭘﻠﯽﺳﺮﺑﺎت 65، ﻣﺪوﻓﻮاﻣﺎﻣﯿﺪوﭘﺮوﭘﯿﻞ ﺑﺘﺎﺋﯿﻦ، روﻏﻦ ﮐﺮﭼﮏ ﻫﯿﺪروژﻧﯿﺰه، اﺳﺘﯿﺮت-20، ﻣﺪوﻓﻮﻣﺎت ﭘﯽایﺟﯽ-40، ﭘﻠﯽﺳﻮرﺑﺎت 65، ﻓﻨﻮﮐﺴﯽاﺗﺎﻧﻮل، ﻋﻄﺮ، اﺗﯿﻞ ﻫﮕﺰﯾﻞ ﮔﻠﯿﺴﯿﺮﯾﻦ، ﺳﺪﯾﻢ ﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ، اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ، ﺳﺪﯾﻢ ﺳﯿﺘﺮات، دی ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ

 

جهت مشاوره یا تعیین نوبت درما اکسی در محدوده زعفرانیه با شماره های ما تماس حاصل فرمایید.

ﻻﯾﻪﺑﺮدار درما اکسی